AS Centar je iniciran 2009 i formiran 2010. godine od strane osoba koje imaju HIV. Vodeći se Nacionalnom strategijom za HIV 2011-2015, i G.I.P.A. principima (Greater Involvement of People with HIV/AIDS), naš rad doprinosi demokratiji, vladavini prava i izgradnji jedinstvenog sistema podrške kroz aktivno učestvovanje ljudi sa HIV-om u procesima donošenja, usvajanja i sprovođenja odluka i politika, u svim segmentima i na svim nivoima upravljanja.

Naša vizija je da AS Centar i osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS aktivno, posvećeno i odgovorno učestvuju u savremenim društvenim tokovima, uživaju sva prava u punom kapacitetu, bez stigme i diskriminacije i u tome imaju efikasnu podršku društvene zajednice.

Naša Misija je osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, promovisanjem zdravih stilova života i zaštitom osnovnih ljudskih prava u skladu sa srpskim, evropskim i međunarodnim zakonodavstvom, kroz naučno i stručno istraživanje prava i položaja osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS, obrazovanje javnosti, stručnjaka, roditelja i mladihirazvijanje svesti o ljudskim pravima.

Svrha našeg postojanja je podizanje svesti na teme seksualno i reproduktivno zdravlje, ljudska prava, zdravstvena bezbednost, prevencija i suzbijanje korupcije, nasilja, stigme, diskriminacije, torture, polno prenosivih infekcija i HIV-a u društvu. Razmenom ličnih iskustava sa mladima i upoznavanjem javnosti sa društvenim položajem osoba koje imaju HIV.

AS Centar promoviše solidarnost, motiviše i podstiče društvenu zajednicu, osobe koje imaju HIV, članove njihovih porodica, prijatelje, osobe koje su pod uticajem predrasuda i u povećanom riziku za HIV infekciju, da udruženim snagama gradimo zdrave stilove života, toleranciju i ravnopravnost, da obezbedimo poštovanje ljudskih pravaisloboda, da kreiramo tolerantno okruženje u kojem se prihvataju i uvažavaju različitosti i da omogućimo kvalitetan i univerzalni pristup socijalnoj, pravnoj i zdrastvenoj zaštiti.

Naše aktivnosti su prvenstveno usmerene ka resocijalizaciji i podsticanju nas samih, da aktivno učestvujemo u rešavanju izazova sa kojima se svakodnevno suočavamo, da istražujemo uzroke narušavanja svojih prava, da dajemo predloge i sugestije i preduzimamo sinhronizovane akcije za otklanjanje tih problema uz osiguranje argumentovanih dokaza o narušavanju ljudskih prava nadležnim institucijama koje su u mogućnosti ili je u njihovoj nadležnosti da rešavaju te probleme.

Zajedničkim planiranjem i akcijama, podstićemo jedni druge na aktivizam, volonterizam i pospešujemo timski rad uz kreativno i umetničko izražavanje kroz isticanje sopstvenih afiniteta, potencijala i talenata. Svakodnevni zajednički rad koji može da zadovolji naše potrebe, omogućava nam da osmišljavamo programe i realizujemo ih u skladu sa svojim interesovanjima.

Usluge AS Centra podrazumevaju organizovanje psihosocijalne podrške i savetovanje, grupe samopomoći, pravno savetovanje, kućna i bolniča poseta, praktična pomoć i podrška, kursevi za unapređenje životnih veština, tribine, debate, okrugli stolovi, pozorišne i kreativne radionice, izložbe, festivali, koncerti, rođendani članova, druženja, izleti, sportske aktivnosti, usluge za najugroženije.

Vidljivost na internet društvenim mrežama: Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Linkedin, Blogger.

AS Centar je aktivan član domaćih i međunarodnih mreža i saveta:

Parlamentarna grupa za reproduktivno zdravlje, rodna pitanja i HIV

CCM – Savet za praćenje i sprovođenje projekata Globalnog Fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije GFATM, iz Ženeve;

NKEU – Nаciоnаlni kоnvеnt za EU i Plаtfоrmа zа učеšćе i prаćеnjе tоkа prеgоvоrа о pristupаnju sа ЕU u okviru Radne grupe za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja

CSF – Evropski forum civilnog društva za HIV/AIDS – European Commission EU HIV/AIDS Civil Society Forum

EHRN – Evroazijska mreža za smanjenje štetnih efekata

AAE – Evropska AIDS mreža – AIDS Action Europe,

Correlation – EU mreža za korelaciju, socijalnu inkluziju i zdravlje,

EuroHRN – EU mreža za smanjenje štetnih efekata

C:E:T: Platform – EU Platforma zapadnog Balkana za mobilnost mladih

Unite IT e-inclusion Network – EU mreža za inkluziju i digitalno osnaživanje,

KOMS – Krovna organizacija mladih Srbije,

SUPS – Upravni odbor Saveza udruženja pacijenata Srbije,

USOP – Upravni odbor Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om

NAPOR – Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada

RNNPM – Regionalna mreža za prevenciju torture.

FENS – Federacija nevladinih organizacija Srbije,

SEKO – Sektorske organizacije civilnog društva za oblasti:

AS Centar ima 80 člana, Statut, Strateški i akcioni plan, opšta akta i upravljačku strukturu koju čini Skupština, Upravni, Nadzorni odbor, Predsednik i izvršni direktor. Organizaciono AS ima snažnu mrežu stručnjaka u oblasti socijalne, zdravstvene i pravne zaštite. AS Centar ima stabilno funkcionisanje i upisan je u baze podataka: Agencija za privredne registre APR gde se vode podaci o finansijskom poslovanju za 2010, 2011 i 2012. i 2013. godinu, Registar članova udruženja i evidencija o zaposlenim licima, Evidencija Ministarstva omladine i sporta 212, Elektronski registar udruženja ERU, Baza OCD i institucija, TAKSO baza OCD i mreža i E-Atlas Globalna mapa OCD u oblasti HIV-a.

ŠTA  AS  CENTAR  RADI?

Naš dosadašnji rad krunisao je Priručnik za vršnjačke edukatore ILI TI ILI PPI uz podršku Ministarstva omladine i sporta i urađeno Situaciono testiranje diskriminacije u privatnim stomatološkim ordinacijama uz podršku Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, pri čemu su isporučene 64 pritužbeIzveštaj za 2013. godinu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti je podnet Narodnoj Skupštini Republike Srbije i sadrži opis stanja, uočene propuste i preporuke za njihovo otklanjanje.

Memorandum o saradnji i međusobnom razumevanju je potpisan sa ciljem pune podrške društva za osobe koje imaju HIV. Potpisnici su: Srbija u pokretu SUP, Centar za orjentaciju društva COD, Međunarodna mreža pomoći IAN, Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta, Kancelarija za mlade Beograd, Gradska Opština Surčin, Javno preduzeće za turizam Surčin, Međunarodna studentska organizacija AIESEC, Asocijacija za podršku ženama ugroženim HIV-om Žena plus, Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga Duša, Edukacioni centar ED, Centar za podršku osoba sa hepatitisima Hepatitis-Hilfe, Centar za promociju pozitivnog života Q-Club, Omladina JAZAS-a, Centar za unapređenje bračnih odnosa ALOHA, Centar za prevenciju raka grlića materice NIKA, Centar za kulturnu promociju Arti zanat iz Francuske i Međunarodna organizacija za razvoj NVO, ASFAR iz Velike Britanije.

Aktivno učešće u društvenim procesima se ogleda u pisanje, kreiranje i sprovođenje nacionalnih i drugih dokumenata: Akcioni plan za HIV 2015, Strategija protiv diskriminacijeIzveštaj 2013 EK za Srbiju, Istraživanje Dehumanizacija i tortura u regionu Balkana, AIDS, nezadovoljstvo i ućutkivanje gej seksualnosti u Srbiji, Stigma indeks i kvalitet života osoba sa HIV-om 2012 i 2013Politika za participaciju mladih, kreirana u okviru Radne grupePlatforma o saradnji OCD u okviru NPMGAP analiza nedostataka odgovora na HIV, Strategija za HIV infekciju (2011-2015); Nacionalni M&E Plan za HIV; Strateški plan SEKO za vladavinu prava, Deklaracija osoba koje imaju HIV; Izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba „Sloboda se ne dobija, sloboda se osvaja“ i “Korak po korak”.

Pružanje podrške i uticaj na promene pokretanjem Inicijative za uspostavljanje nacionalnog dana osoba koje imaju HIV uz davanje podrške i usvajanje Strazburške i Beogradske deklaracije o socijalnom preduzetništvu, Deklaracije o univerzalnom pristupu zdravstvenom osiguranju, Deklaracije o zajedničkoj platformi civilnog društva „pregovori za pregovore“ u okviru liste pregovaračkih poglavlja grupe za pristupanje Srbije EU, Memoranduma za sistemska rešenja mladih „Obećanje mladima“, Zahteva za izradu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoćiDeklaracije „Učešće OCD i eksperata u obavljanju NPM“, Inicijative za reformu obrazovanja, Zahteva za Nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoćiInicijative za izmenu člana 85. Zakona o parničnom postupku, o samohranim roditeljima, Budimpeštanske deklaracijePlatforme za mladeIzmene Zakona o zaštiti prava pacijenata i Peticije za vraćanje sajta „Kakav je doktor?

Izveštaj za 2013. godinu, koji je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti podneo Narodnoj Skupštini Republike Srbije. navodi da je najveća medijska propraćenost u toku 2013. godine dobio AS Centar zbog isporučene 64 pritužbeSaopštenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti povodom 1. decembra, Svetskog dana protiv AIDS-a,

AS Centar je prepoznat kao važan resurs i do sada nas je podržalo Ministarstvo zdravlja, kancelarija GIZ projekta SoSYEP/SPPHT, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Ministarstvo omladine i sporta MOS, Građanske inicijative GI, Međunarodna mreža pomoći IAN, Microsoft korporacijaUNAIDS, Osnovno javno tužilaštvo, Omladina JAZAS-a i TAKSO kancelarija u Srbiji.

Epidemija HIV infekcije u Republici Srbiji krajem novembra 2013. godine

U svakodnevnom radu primenjujemo odredbe Zakona o javnim nabavkama, Vodič GFATM o nabavkama, Direktive EU o nabavkama kao i druge pravilnike i procedure za efikasno planiranje, upravljanje i izveštavanje kao što su: Etički kodeks organizacija civilnog društva, Kodeks poslovne etike; Etički kodeks; Osnovni kodeks upravljanja; Poslovna korespodencija; Arhiviranje elektronskih podataka; Zapošljavanje i angažovanje konsultanata; Politika za rodnu ravnopravnost; Sistematizacija radnih mesta; Priručnik za zaposlene; Čuvanje poverljivih podataka; Rad u okruženju bez droga i duvanskog dima; Zabrana vršenja zlostavljanja; Finansijsko računovodstveno poslovanje; Procedure izveštavanja prema menadžmentu; Pravilnik o raduPravilnik o nabavkama, Politika i uputstvo za službena putovanja, Uputstvo za korišćenje službenih telefona, Politika sukoba interesa i Volonterska politika.

Monitoring, evaluacija i izveštavanje celokupnog procesa rada obezbeđuje nemerljiv uspeh, daje mogućnost upoređivanja sa prethodnim stanjem u radu AS Centra i kvalitetom komunikacije i transparentnosti. Plan evaluacije i monitoringa po principu participativnosti je prilagođen uputstvima dobijenim od stručnog saradnika za praćenje i analizu podataka PIU Ministarstva zdravlja. Metode i tehnike koje se koriste za nadziranje implementacije aktivnosti i procene rezultata rada AS Centra su sledeće:

  • Sastanci;
  • Svakodnevni razgovori sa korisnicima i saradnicima;
  • Upitnici, izjave, ankete, evaluacija rada Udruženja;
  • Posmatranje i prebrojavanje;
  • Fotografisanje i snimanje;
  • Analiza dokumentacije.

«The European Union Procurement Directives, 2004/18/EC and 2004/17/EC”

Inicijativa za uspostavljanje nacionalnog dana osoba koje imaju HIV po uzoru na Ameriku, predstavljena u GO Stari grad uz podršku Poverenika za zaštitu roulette play ravnoprevnosti. Najave: Fejsbuk, Obaveštenja: BlicNajnovije vestiNasloviPrelistavanjeStudio  BIserbiaB 92Najvažnije vestiKurirBlic vestiGrid 3SFRJ CaffeSlobodna Evropa, Fotografije: Fejsbuk,

Podrška Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Saopštenja: RTSBlicPoverenica za zaštitu ravnopravnostiB 92 mobilniVesti.vesti 1Vesti.vesti 2Naj vestiPrelistavanje 1Prelistavanje 2B 92VjestiVazdan 1Vazdan 2Blok vesti 1Blok vesti 2Media 1IdemoNa vidikuGej ehoPoslednja vestGrađanske inicijativeNa vidiku,